PRAVIDLÁ SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


 

Oboznámte sa s pravidlami PROGRESS EDUCATION /ProEdu/ pre získavanie a spracovanie osobných údajov v súlade so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR) a nadväzujúcou legislatívou SR.


 

Účel a cieľ

Osobné údaje sa spracuvávajú na základe vyslovného súhlasu so spracovaním v súlade s ústavným právom na informácie, s petičným právom, predpismi týkajúcimi sa participácie tretieho sektora a verejnosti na legislatívnom procese atď. V prípade akejkoľvek petície, sa osobné údaje podpísaných používajú aj na účel odovzdania petície adresátovi a na uchovanie týchto údajov na účely preukázania zoznamu podporovateľov podpisovej iniciatívy.

ProEdu spracuváva osobné údaje s cieľom komunikovať svojim sympatizantom informácie o svojich aktivitách, plánoch, potrebách, petíciach a následne správy o činnosti a dianí v oblastiach jej pôsobenia. Osobné údaje darcov sa používajú aj na zaslanie poďakovaní a ďalších materiálov, a to elektronicky alebo poštou.

Práva osôb poskytujúcich osobné údaje

Osoba, poskytujúca osobné údaje ProEdu, má tieto práva voči ProEdu:

- právo požadovať od ProEdu ako prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom,

- právo na opravu osobných údajov,

- právo na vymazanie osobných údajov,

- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

- právo namietať spracúvanie osobných údajov,

- právo na prenosnosť osobných údajov,

- právo podať sťažnosť dozornému orgánu (návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.). Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania so súhlasom udeleným pred jeho odvolaním.

Po prijatí žiadosti o odber ProEdu emailov, po podpísaní petície alebo inej podpisovej iniciatívy, alebo inou formou, začnete dostávať od ProEdu e-maily so správami, informáciami a výzvami súvisiacimi s našou činnosťou. Doručovanie e-mailov môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom odkazu, ktorý nájdete v každom emaili s vysvetlením ako zastaviť prijímanie takýchto e-mailov. Ak chcete zrušiť odber, môžete nás kontaktovať aj na e-mailovej adrese info info@proedu.sk.

Ak zrušíte odber emailov, Vaše údaje nebudú vymazané, môžeme Vás kontaktovať poštou (čo prichádza do úvahy najmä u darcov). Ak si želáte úplne vymazať Vaše údaje, alebo inak upraviť pravidlá ich používania, napíšte nám na adresu info@proedu.sk O akejkoľvek zmene Vašich osobných údajov nás prosím informujte na e-mailovej adrese info@proedu.sk.

Rozsah spracovávaných osobných údajov

Pri získaní osobných údajov na základe podpisu pod online petíciou či inou podpisovou iniciatívou, spracúvavame tieto údaje: meno a priezvisko, titul, adresa pobytu, emailová adresa, spravidla aj údaj o povolaní, prípadne rôzne údaje uvedené v poznámke, ktorú nám odkáže signatár petície. Pri darcoch zhromažďujeme aj údaje o výške a čase poskytnutých darov, čísle účtu a iných údajov, ktoré sa nachádzajú v bankovom výpise. Pri vyplnení žiadosti o zasielanie ProEdu emailov na tejto stránke spracovávame meno a priezvisko, ako aj emailovú adresu osoby.

Doba uchovania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré boli zhromaždené za účelom petície, alebo inej podpisovej iniciatívy sa uchovávajú minimálne po dobu, ktorá je stanovená príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje sa uchovávajú a spracúvajú po dobu trvania organizácie, alebo jej právneho nástupcu, najdlhšie po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov.

Kontakt na prevádzkovateľa

PROGRESS EDUCATION, Inžinierska 22, 040 11 Košice, IČO: 42320810, Email: info@proedu.sk

Štatutárnym zástupcom a predsedníčkou o.z. je Mgr. Ivana Pločicová, PhD.

Tieto pravidlá spracovania osobných údajov sú účinné od 25. mája 2018.